Arbetsområde 2

Pedagogisk planering för arbetsområde 2, LOVE and RELATIONS

Under de kommande fem veckorna kommer vi att arbeta med arbetsområdet kärlek och relationer i engelska. Arbetsområdet inleds med Emma Watsons tal om jämställdhet i FN.

Följande övergripande mål och syfte i Lgr-11 ligger till grund för arbetsområdet:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
  • formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift
  • använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande och kommunikation
  • träna på språkliga strategier för läs- och hörförståelse och för att göra sig förstådd
  • reflektera över livsvillkor och samhällsfrågor i olika sammanhang där engelska talas

Mål/kunskapskrav:

I arbetsområdet Love and Relations ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • förstå och använda innehållet i olika berättande texter samt olika former av muntliga framställningar
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift och då anpassa ditt språk till dem du kommunicerar med och till sammanhanget

Undervisning och arbetssätt:

För att du ska få möjlighet att utveckla de olika förmågorna ska vi på lektionerna diskutera olika frågor utifrån könsskillnader och arbeta med olika texter, som handlar om jämställdhet och förälskelse. Vidare kommer vi att läsa en artikel ur The Telegraph, diskutera olika känslor, brainstorma viktiga egenskaper hos en partner, skriva dagboksanteckningar (förda av någon, som är nyförälskad). I arbetet kommer vi också att skriva en slogan, skriva en liten utredande uppsats, dramatisera en dialog baserad på eget manus samt diskutera, argumentera och reflektera över aktuella samhällsfrågor.

Bedömning

Din dramatisering av en dialog samt en reflekterande uppsats (250 ord) kommer att ligga till grund för bedömningen av vad du har utvecklat och kan utveckla vidare. Förutom din muntliga prestation vid dramatiseringen kommer du även att få visa prov på din förmåga att kommunicera i tal genom att jag lyssnar vid något av tillfällena då du samtalar med dina kompisar i grupp.

Kunskapskrav

E – förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer av tal och text
– redogöra och diskutera översiktligt, enkelt och begripligt

C – förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer av tal och text
-redogöra och diskutera välgrundat och utförligt med visst flyt

A – förstå såväl helhet som detaljer av tal och text
-redogöra och diskutera välgrundat, utförligt och nyanserat med flyt